Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende
19 augustus 2011

Aanpassing regels binnenvisserij oogst lof en kritiek

Het Productschap Vis is blij met het voorstel van het ministerie van EL&I om de regels voor de binnenvisserij te actualiseren en te vereenvoudigen. De beroepsvisserij krijgt extra ruimte dankzij het vissen met kreeftenkorven. Datzelfde effect heeft het opnemen van de rivierprik en de meerval in de visserijwet. Kritiek is er op de verruimde mogelijkheden van sportvissers voor nachtvissen en vissen met een worm. Dat kan een belemmering vormen voor herstel van de palingstand.


Het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft half juli voorstellen gepubliceerd om de regels voor de binnenvisserij te actualiseren en te vereenvoudigen. Het gaat om het Reglement voor de Binnenvisserij 1985 en het Reglement Minimummaten en Gesloten Tijden 1985.

In de voorstellen staat dat binnenvissers straks geen vergunning meer hoeven aanvragen voor het vissen met een electrovisapparaat. Voor nachtvissen met een hengel buiten de periode van 1 juni tot en met 1 augustus hoeft straks ook geen vergunning meer te worden aangevraagd. Daarnaast wordt een aantal regels voor de visserij in het IJsselmeer en visserij bij stuwen of vispassages aangepast.

Ook de regels voor vistuigen en aassoorten worden vereenvoudigd. Beroepsvissers mogen een kreeftenkorf gebruiken, en sportvissers mogen strakst het hele jaar vissen met een worm. Verkoop van vis uit de binnenwateren is voortaan voorbehouden aan beroepsvissers.

logo pvislogo vissersbond (PO IJsselmeer) logo CvB

Nieuwe mogelijkheden

Tot 15 augustus konden belanghebbenden reageren op de voorstellen. Het Productschap Vis (PVIS) reageerde namens de Combinatie van Beroepsvissers, PO IJsselmeer en de kustvissers van Vereniging Vaste Vistuigen.
De aanpassingen geven de beroepsvisserij op een aantal punten nieuwe mogelijkheden, constateert PVIS. De mogelijkheid om met korven op zoetwaterkreeften en wolhandkrabben te vissen, kan de beroepsvisserij een extra bron van inkomsten bezorgen. Het opnemen van de rivierprik en de meerval in de visserijwet kan ook de economie van een deel van de sector versterken. Voorwaarde is wel dat de vangstperiode verruimd wordt. Gunstig is ook de behandeling van het electrovisapparaat als ieder ander beroepsvistuig.


Met twee maten meten

Kritiek heeft PVIS op het verruimen van de mogelijkheden van vissen met de worm en nachtvissen voor sportvissers. Dat zal leiden tot een grotere aalvangst, want worm is het favoriete voedsel van de aal, en de nacht is de periode dat de aal het best gevangen kan worden. De CvB hekelt dat niet duidelijk is hoe de overheid het toezicht op de zelfcontrole door de sportvisserij regelt.

De overheid meet met twee maten bij het aalbeheer, stelt de CvB. Voor de beroepsvisserij zijn de regels zeer streng, terwijl de sportvisserij alle ruimte krijgt. PVIS pleit in de reactie voor een gelijke behandeling van sportvisserij en beroepsvisserij als het gaat om de aal. Voor de beroepsvisserij geldt een zeer streng overheidstoezicht op zelfcontrole voor de sector; een dergelijke benadering zou ook moeten gaan gelden voor de sportvisserij.


Paniekvisserij

Het Productschap hekelt het voorstel om het gebruik van beroepsvistuigen vrij te geven bij dreigende vissterfte als gevolg van baggeractiviteiten of drooglegging, of bij calamiteiten. De sector is bang dat hierdoor het aantal paniekvisserijen drastisch zal toenemen. Aannemers en baggeraars zullen eerder geneigd zijn om gewoon te beginnen en in geval van calamiteiten hun eigen (onkundige) personeel inzetten voor het verwijderen van de vis.

PVIS wil liever calamiteiten voorkomen, in plaats van paniekvisserij bevorderen. De bestaande verplichting voor het inschakelen van deskundige beroepsvissers moet blijven bestaan. Daarbij moet de wettelijke verplichting komen om riskante activiteiten vooraf te melden, zodat de vis vóór uitvoering kan worden verwijderd.


Registratie compleet maken

PVIS is tevreden met opname van de regeling dat sportvissers geen vis mogen verkopen. Wel constateert de sector dat de lijst van beroepsvissers van het ministerie onvolledig is. De sector roept de overheid dringend op om de registratie van Nederlandse beroepsvisserijbedrijven actueel en compleet te maken.

Een volgend kritiekpunt is dat sommige aanpassingen voorbarig zijn omdat ze niet goed zijn onderzocht. Zo ontbreekt nog wetenschappelijk onderzoek naar de overleving van teruggezette paling. Desondanks worden de mogelijkheden voor het 's nachts vissen en het vissen met de worm verruimd. Sportvissers worden geadviseerd om de gevangen aal met (ingeslikte) haak terug te zetten. PVIS stelt voor dergelijke, per ongeluk gevangen aal te consumeren en verplicht (bijvoorbeeld via sms-bericht) te melden.

 

Bekijk de volledige reactie van het Productschap Vis op de voorgestelde aanpassingen van het Reglement voor de Binnenvisserij en het Reglement Minimummaten en Gesloten Tijden.

 

Nieuws DUPAN

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.


Schuttevaer

Schuttevaer - RSS
						Schuttevaer - RSS