Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende

Dossier Compensatie palingvisserij

kaartje vangstverbod palingDe Combinatie van Beroepsvissers voert actie voor de palingvissers op de rivieren. Het doel is reële compensatie voor het vangstverbod op paling die staatssecretaris Bleker een half jaar geleden instelde voor de grote rivieren.

Zie ook onze nieuwsberichten.

Hieronder staat een selectie van documenten over het vangstverbod voor paling op de rivieren, en de noodzaak tot compensatie van de meer dan 50 visserijbedrijven die hierdoor getroffen worden.

 

(De meest recente documenten staan bovenaan.

Alle links openen in een nieuw venster. Meestal gaat het om een pdf-document)31. Risicobeoordeling dioxines en PCB's  in wolhandkrab, 16 okt. 2012
     + Kamervragen SGP en VVD over vangstverbod wolhandkrab, 1 feb. 2013
Ap de Wit, adviseur van de vereniging Samen Sterk, schreef een verbeterde risicobeoordeling voor de aanwezigheid van PCB's in wolhandkrab. Zijn conclusie: de gezondheidsrisico's van het eten van wolhandkrab uit het rivierengebied zijn veel minder groot dan eerder vastgesteld. Tweede Kamerleden Dijkgraaf (SGP) en Dijkman (VVD) stelden Kamervragen met de boodschap: het vangstverbod op wolhandkrab in het rivierengebied moet van tafel.

30 Compensatie voor inkomstenverlies door aalvisverbod, 17 september 2012
Informatie van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie. Van 1 oktober tot en met 31 oktober 2012 kunnen beroepsvissers tegemoetkoming aanvragen voor het verlies van inkomsten door het aalvisverbod. Het gaat om vissers die in 2012 door dit verbod een verlies van minimaal € 3000,- hebben geleden. Beroepsvissers die eerdere jaren compensatie hebben ontvangen, moeten opnieuw een aanvraag indienen.

29. IMARES-rapport Schatting percentage schone wolhandkrab, 6 juni 2012
     + Aanbiedingsbrief IMARES-rapport schone wolhandkrab, 20 juni 2012
In opdracht van het ministerie van EL&I onderzocht IMARES naar het percentage schone wolhandkrab in de gebieden die gesloten zijn voor vangst van paling en wolhandkrab. Antwoord: tussen 7,7 en 15 %. De onzekerheid over de schatting is groot. Met de aanbiedingsbrief van staatssecretaris Bleker.

28. Regeling verstrekking toegemoetkoming aan beroepsvissers, 19 april 2012
De Staatscourant publiceerde op 26 april de regeling van Henk Bleker, staatssecretaris van Ecconomische Zaken, Landbouw en Innovatie voor het verstrekken van een inkomstencompensatie aan beroepsvissers die getroffen zijn door het vangstverbod op paling.

27. Reactie CvB op Kamerbrief tegemoetkoming dioxinevissers, 14 maart 2012
De Combinatie van Beroepsvissers vindt de regeling voor de inkomstencompensatie voor vissers getroffen door de dioxinesluiting (Kamerbrief 13 maart 2012) niet onredelijk. Hoewel de CvB liever een integrale tegemoetkoming had gezien.

26. Kamerbrief compensatie inkomstenverlies dioxinesluiting, 13 maart 2012
Brief van staatssecretaris Bleker van El&I over de compensatie van het inkomstenverlies (spoor 3) door de dioxinesluiting paling- en wolhandkrabvisserij. De tegemoetkoming voor de visserijbedrijven bedraagt 5x het gemiddelde netto-resultaat in 2009 en 2010 uit de vangst van aal en wolhandkrab in de getroffen gebieden.

25. Onderzoek dioxine, dioxineachtige- en indicator-PCB in paling, 8 mrt 2012
Instituut vor Voedselveiligheid Rikilt in Wageningen bemonsterde in 2011 29 zoetwaterlocaties in Nederland. De gevangen rode alen werden geanalyseerd op de aanwezigheid van dioxines en dl-PCB's. Op 18 locaties overschreed het gehalte de consumptienorm. Opmerkelijk: in sommige voor palingvangst gesloten gebieden bleven de gehaltes onder de norm; en in sommige niet-gesloten vangstgebieden werden de normen wél overschreden.

24. Brief CvB: Bleker maakt onjuiste schatting financiële schade, 6 dec. 2011
Brief van de Combinatie van Beroepsvissers aan de Tweede Kamer. De organisatie stelt dat staatssecretaris Bleker de totale schade voor vissers door het dioxine-vangstverbod onjuist en overduidelijk te laag inschat. En dat Bleker weet dat hij fout zit.

23. Kamerbrief Bleker over financiële schade aalvissers, 5 december 2011
Kamerbrief van staatssecretaris Bleker (EL&I) over diverse visserijzaken. Met de uitkomst van de inventarisatie van de totale financiële schade voor aalvissers als gevolg van het vangstverbod vanwege dioxinevervuiling. Plus reactie op IMARES-rapport over extra uittrek schieraal uit de gesloten gebieden.

22. Brief Bleker bij rapport percentage schone aal, 25 oktober 2011
Begeleidende brief van staatssecretaris Bleker (EL&I) bij het IMARES/RIKILT-rapport over het percentage schone paling in met dioxine verontreinigde wateren. Bleker betrekt dit rapport bij het overleg over een compensatie voor inkomstenderving.

21. IMARES-rapport Uittrek schieraal gesloten gebieden, 17 oktober 2011
In opdracht van het ministerie van EL&I onderzocht IMARES hoeveel extra schieraal uittrekt als gevolg van het sluiten van de dioxinegebieden. Antwoord: tot 2025 205 ton. Ook wilde EL&I weten of hierdoor een mindering van het driemaandelijkse aalvisverbod mogelijk is. Antwoord: eventueel vermindering met twee weken in 2012.

20. Onderzoek IMARES/RIKLIT naar percentage schone paling, 11 okt. 2011
In dit rapport onderzoeken onderzoeksinstituut IMARES en Instituut voor Voedselveiligheid RIKLIT welk percentage van de aalvangst van riviervissers bestaat uit voor consumptie geschikte aal. Hun conclusie luidt: naar schatting 3,5 procent van de aalvangst voldoet aan de Europese voedselveiligheidsnorm voor vervuiling met dioxine.

19. Reportage palingvisser: Helft collega's dreigt loodje te leggen, okt. 2011
Uit Kijk op Oost-Nederland, oktober 2011. Reportage over Bert Bekendam, palingvisser in Genemuiden. Over de financiële nood door vangstverbod voor paling en het ontbreken van goede compensatie.

18. Antwoord van Bleker op Kamervragen over visserijzaken, 30 juni 2011
Staatssecretaris Bleker beantwoordt Kamervragen n.a.v. het schriftelijk overleg over diverse visserijzaken. Op blz 12 t/m 17 licht Bleker toe welke schadeposten van riviervissers hij wel en welke niet wil compenseren.

17. Genemuider palingvissers luiden de noodklok. De Stadskoerier, 29 juni 2011
Artikel uit De Stadskoerier over problemen van de vier Genemuider palingvisserijbedrijven. Interview met palingvisser Bert Bekendam.
Ook te lezen via internet: Genemuider palingvissers luiden noodklok.

16. Brief Bleker over compensatie aalvissers, 29 juni 2011
Brief van staatssecretaris Bleker (EL&I) over de tegemoetkoming aan aalvissers n.a.v. het vangstverbod voor aal en wolhandkrab. Deze brief gaat in op gemaakte kosten die nu niet meer kunnen worden goedgemaakt.

15. Oproep Combinatie van Beroepsvissers visserijwoordvoerders, 26 juni 2011
Oproep aan de visserijwoordvoerders van de fracties in de Tweede Kamer om staatssecretaris Bleker te bewegen de totale schade te berekenen die de vissers in de gesloten gebieden hebben.

14. Brief Combinatie van Beroepsvissers: reactie op brieven Bleker, 24 juni 2011
Brief van de Combinatie van Beroepsvissers als reactie op de brieven van staatssecretaris Bleker over visstandbeheercommissies en de voorstellen voor compensatie van aalvissers. Deze brief gaat in op inkomensverlies voor niet-vervuilde paling.

13. Brief Bleker over compensatie aalvissers, 22 juni 2011
Brief van staatssecretaris Bleker (EL&I) over de tegemoetkoming aan aalvissers op de rivieren die getroffen zijn door het per 1 april ingestelde vangstverbod.

12. Artikel 'De paling ontglipt ons'
Uit Wageningen World, nr. 2 2011. Blz 10-16. Magazine van de Wageningen UR over werken aan de kwaliteit van leven. Centrale vraag in het artikel: Gaat een vangstverbond zijn vruchten afwerpen voor de paling? Citaten:'Breek de Afsluitdijk af; daar help je de palingstand meer mee.' En: 'De politiek wentelt een groot deel van de problemen eenzijdig af op de palingsector.'

11. Brief over vangstverbod op wolhandkrabben. 17 juni 2011
Brief van het Productschap Vis aan de Vaste Kamercommissie voor EL&I vanwege het Algemeen Overleg op 29 juni 2011. De Tweede-Kamerleden worden opgeroepen de vangst op wolhandkrabben weer mogelijk te maken.

10. Column Bleker, komkommertijd en compensatie
Column op deze website van beroepsvisser Aart van der Waal, met een oproep aan Bleker om met open vizier mee te praten over een reële compensatie.

9. Brief over intrekking aalvisrechten, 31 mei 2011
Brief namens beroepsvissers, waarin de CvB aan staatssecretaris Bleker laat weten zich niet te kunnen verenigen met intrekking van de aalvisrechten in de getroffen gebieden.

8. Brief aan ministerie EL&I over kostenposten voor compensatie, 6 mei 2011
Brief met CvB-zienswijze op de kostenvergoeding voor de vangstverboden op aal en wolhandkrab.

7. Brief prof. De Boer over dioxine in aal, 20 april 2011l
Brief van prof. De Boer van het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM). Hij geeft wetenschappelijke argumenten die van nut kunnen zijn in de discussie over het al dan niet vangen van rivieraal en wolhandkrabben als gevolg van de PCB-verontreiniging.

6. Ruwe berekening compensatiebedragen
De CvB maakte een ruwe berekening van de bedragen voor compensatie en herstructurering van de beroepsbinnenvisserij.

5. Petitie: Voorkom kille sanering
Nieuwsbericht op deze website (15 maart 2011). Binnenvissers die getroffen worden door het vangstverbod voor paling in met dioxine vervuilde wateren hebben een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Ze vragen steun voor hun aanpak om een kille sanering te voorkomen.

4. Commentaar: Bleker wil alleen compensatie voor schone paling
Commentaar van de Combinatie van Beroepsvissers (CvB) op staatssecretaris Bleker, die compensatie wil overwegen voor niet-vervuilde paling, maar niet voor vervuilde paling.

3. Persbericht 'Dit mag niet gebeuren'
Persbericht (8 maart 2011) waarin de CvB aankondigt al het mogelijke te doen om de Tweede Kamer ertoe te bewegen om de vissers die getroffen worden door het vangstverbod op een reële manier te compenseren voor een probleem waaraan zij geen enkele schuld hebben.

2. Blauwdruk voor sanering en herstructurering van de binnenvisserij
Een aanzet van de CvB voor de totaaloplossing waarmee de binnenvisserij kan komen tot een gezonde en maatschappelijk gewaardeerde beroepsgroep.

1. Visfeiten: Paling
Publicatie van het Productschap Vis over hoe 'verantwoord' paling is. Een handvat voor discussies over duurzaamheid. Versie september 2010.

 

Koop verse vis

Wie op zoek is naar verse zoetwatervis, hoeft niet verder te zoeken. Alleen even klikken op Verkoop aan huis. Daar vindt u adressen van visserijbedrijven die verse zoetwatervis aan huis verkopen. Verser kunt u ze niet krijgen.

Alle bedrijven verkopen verse wilde paling (bak- of stoofaal). De meeste verkopen ook gerookte wilde paling (meestal zelf gerookt). Daarnaast verkopen ze veelal schubvis: snoekbaars, maar ook wel snoek, brasem, karper of zeelt.

Voor soorten als wolhandkrab en rivierkreeft neemt de belangstelling hand over hand toe. Ook daarvoor kunt u bij veel beroepsvissers terecht. Enkele vissers leveren ook bot (platvis).

Enkele Zeeuwse visserijbedrijven verkopen ook zoutwatersoorten, zoals mosselen en oesters, geep, zoutwaterkreeften, makreel en ansjovis.

Eet smakelijk!