nieuws over de beroepsvisserij
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende
29 augustus 2010

Beroepsvissers willen kreeften- en krabbenvallen

kreeftenkooi

Beroepsvissers willen graag de mogelijkheid krijgen om op de binnenwateren met kreeftenvallen en krabbenvallen te gaan vissen. De Combinatie van Beroepsvissers (CvB) bepleit dat deze vallen in de Visserijwet erkend worden als geoorloofd vistuig. Nu werken de beroepsvissers noodgedwongen op veel plaatsen met fuiken om wolhandkrab en rivierkreeft te vangen.

 
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende

10 augustus 2010

Subsidies voor innovaties: viswering en pootaal

Het ministerie van LNV heeft subsidie toegekend aan de ontwikkeling van vernieuwende technieken voor visgeleiding en viswering bij gemalen. Het doel is schieraal beter weg te geleiden van de gemalen naar een vispassage of, indien die er nog niet is, naar fuiken. De gevangen schieraal zal dan worden overgezet achter het gemaal.
Ook geeft het ministerie subsidie aan een onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid van pootaalvisserij in de benedenrivieren. De onderzoeksvraag is of pootaal uit de rivieren een alternatief kan zijn voor glasaal.

 
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende

6 juli 2010

Hulp bij bedrijfsplannen aalvissers

aalvangst

De Nederlandse aalvisserij zit in zwaar weer.  De overheid beperkt de aalvisserij. Ook de maatschappij is kritisch over de aalvisserij. Supermarkten halen aal zelfs uit de schappen. Om in de toekomst een boterham te blijven verdienen, zullen aalvissers hun visserijactiviteiten moeten verbreden en professionaliseren. Het ministerie van LNV biedt de getroffen aalvissers hulp om een bedrijfsplan voor de toekomst op te stellen. Aanmelding kan tot 19 augustus.

 
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende

1 juli 2010

Rivierkreeften per 1 juli onder Visserijwet

Op 1 juli zijn de regels voor het vangen van uitheemse rivierkreeften veranderd. Sinds die datum valt deze vangst onder de Visserijwet. Daardoor geldt voor deze soorten de reguliere visserijwetgeving. Voor de uitheemse rivierkreeften is bovendien een extra vereiste toegevoegd: ze mogen niet worden uitgezet. De reden is dat uitheemse rivierkreeften schade kunnen toebrengen aan de ecologische waterkwaliteit. Het uitzetverbod geldt overigens niet voor de Chinese wolhandkrab.

 
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende

19 juni 2010

Afscheid SGP'er Bas van der Vlies

Afgelopen zaterdag heeft de Combinatie van Beroepsvissers de afscheidsreceptie bezocht van Bas van der Vlies, tot dan toe fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer. De heer Van der Vlies is gedurende een lange reeks van jaren een belangrijk steunpunt in de Tweede kamer geweest voor de belangen van de beroepsvisserij.
Als dank voor zijn inzet heeft de CvB hem een kistje gerookte paling aangeboden.

 
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende

17 juni 2010

Vissers kunnen op wolhandkrab blijven vissen

Vissers mogen tijdens het palingvisserijverbod in het najaar op wolhandkrab blijven vissen. Voorwaarde is dat zij daarbij gebruik maken van aangepaste aalfuiken en dat zij een controleovereenkomst afsluiten.

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft met de visserijsector afgesproken dat vissers in september, oktober en november - wanneer een verbod op het vissen op paling geldt - op wolhandkrab mogen vissen als zij een controleovereenkomst hebben gesloten met het Productschap Vis. Daarnaast moeten zij vissen met aalfuiken waarin een ontsnappingsmogelijkheid voor aal zit.

 
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende

15 juni 2010

Studenten leren visstand bemonsteren

Studenten van het Clusius College te Alkmaar hebben op 15 juni in de praktijk kennis gemaakt met het bemonsteren van visstanden. Het waterschap Noordhollands Noorderkwartier had daartoe beroepsvissers Frans Boerdijk en Dick Bakker gevraagd een sloot af te vissen met elektrovisapparatuur.

Daarbij kon ook weer eens een aantal misverstanden over het werk van de beroepsvisserij uit de wereld worden geholpen. Zo konden de studenten, die de opleiding MBO Sportvisserij volgen, zelf zien dat elektrovisserij een onschadelijke vismethode is.

.
 
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende

24 april 2010

Na jaren weer massale uitzet van glasaal

uitzetten-glasaal

Voor het eerst sinds vele jaren zal er weer massaal glasaal worden uitgezet in de Nederlandse binnenwateren. Dit gebeurt in de periode van 20 april tot begin mei 2010. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het herstel van de aalstand in de Nederlandse binnenwateren.

Het het grootste deel van de glasaal (meer dan 700 kilo) wordt uitgezet in de provincies Friesland en Zeeland. Het gaat daarbij om meer dan 2 miljoen glasaaltjes. De financiele middelen voor deze uitzettingen zijn afkomstig van het Europees Visserij Fonds (EVF). Ook de komende jaren zal via dit fonds massaal glasaal worden uitgezet.

 
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende

26 april 2010

Aart van der Waal Beroepsvisser van het Jaar

Uit handen van Doede Visser, voorzitter van de Combinatie van Beroepsvissers, ontving beroepsvisser Aart van der Waal uit Numansdorp de onderscheiding Beroepsvisser van het Jaar. Dit gebeurde tijdens de Jaarvergadering van de Combinatie van Beroepsvissers.

Aart van der  Waal Beroepsvisser van het Jaar 2010

 

 
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende

26 april 2010

Sicko Heldoorn neemt afscheid als voorzitter CvB

Tijdens de Jaarvergadering van de Combinatie van Beroepsvissers heeft Sicko Heldoorn officieel afscheid genomen als voorzitter. Heldoorn is ruim zeven jaar voorzitter van de CvB geweest. De meeste tijd als voorzitter heeft Heldoorn besteed aan zaken die direct of indirect te maken hebben met de Europese Aalverordening en de uitwerking daarvan in het Nederlands Beheerplan Aal.

afscheid-cvbvoorzitter

 
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende
21 april 2010

Uitzet glasaal door nieuwe stichting DUPAN

Viskwekers, vissers en vishandelaren hebben de handen ineen geslagen om de palingstand in Nederland duurzaam op peil te brengen. Daartoe is vandaag een convenant getekend waarin de partijen zich bereid verklaren om samen te werken en een fonds te vormen waaruit de komende jaren zal worden geïnvesteerd in het herstel van de palingstand. Daartoe wordt de stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) opgericht.

 
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende

16 december 2009

Visdetailhandel blijft paling verkopen

Het Verbond van de Nederlandse Visdetailhandel (VNV) betreurt het besluit van supermarkten als Albert Heijn, Jumbo, Dirk en Lidl om paling uit de schappen te halen. De leden van het VNV zullen deze maatregel in de viswinkels, verkoopwagens en marktkramen dan ook niet volgen.

Evenals vele anderen maakt het VNV zich zorgen om de paling. Zij hebben echter vertrouwen in  de actieve bijdrage die de palingsector (beroepsvissers, handel en kwekers)  kan leveren aan herstel van de palingstand.

Door paling te blijven verkopen steunen de Nederlandse visdetaillisten het herstel van de palingstand. Met de verkoopstop van de supermarkten duurt dat herstel helaas langer dan nodig.

 
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende

17 november 2009

Extra geld vanwege vangstverbod

Tijdens het debat in de Tweede Kamer op 17 november hebben CDA en PvdA voorgesteld om 1 miljoen euro extra uit te trekken voor de aalvissers die getroffen zijn door het vangstverbod in de maanden oktober en november.

Een half miljoen euro is bestemd als aanvulling op de 700.000 euro die reeds was gereserveerd als tegemoetkoming voor de aanzienlijke inkomstenderving van de palingvissers als gevolg van het vangstverbod. De andere half miljoen euro is bestemd voor het opstellen van bedrijfsplannen voor de beroepsbinnenvisserij. Dit voorstel kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer.

 
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende

22 oktober 2009

Dagelijks bestuur CvB afgetreden

Het Dagelijks Bestuur van de Combinatie van Beroepsvissers (CvB) is afgetreden. Dit heeft het bestuur kenbaar gemaakt tijdens een onlangs gehouden vergadering van het Algemeen Bestuur (vergadering van Bestuur en Afgevaardigden).

Aanleiding voor het aftreden van het CvB-bestuur is de gang van zaken bij het door het ministerie van LNV ingestelde vangstverbod voor paling. Zoals bekend heeft het bestuur alles in het werk gesteld om deze maatregel te voorkomen. Omdat dit vangstverbod er uiteindelijk toch is gekomen, ondanks alle acties van de CvB, hebben de bestuursleden besloten hun functie beschikbaar te stellen.

CvB-voorzitter Sicko Heldoorn is per direct teruggetreden. Om de lopende bestuurszaken te behartigen, blijven de overige bestuursleden aan als interim-bestuur onder voorzitterschap van de heer Doede Visser te Workum. Dit interim-bestuur zal op korte termijn de verkiezing van een nieuw Dagelijks Bestuur voorbereiden.

 
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende

30 juli 2009

Noodkreet aan Balkenende

De Nederlandse palingvissers hebben vandaag (30 juli 2009) een noodkreet gestuurd aan premier Balkenende. Aanleiding is het vangstverbod van drie maanden dat minister Verburg wil instellen. Daardoor worden vele familiebedrijven 'om zeep geholpen', nadat ze veelal generaties lang hun brood in de visserij hebben verdiend. Dat lijkt in Nederland anno 2009 niet mogelijk, maar het is wel zo. Vandaar dat een sector in doodsnood zich ten einde raad tot de premier heeft gericht.

Op 22 januari van dit jaar hebben de palingvissers aan LNV en de Tweede Kamer een door de sector zelf ontwikkeld aalherstelplan aangeboden. Een uitgewerkt plan waarbij de leden van de Combinatie van Beroepsvissers zich er garant voor hebben gesteld, dat een extra hoeveelheid van 50.000 kilo schone vrouwelijke schieraal de reis naar de Sargassozee zou kunnen aanvangen om zich daar voort te planten. De Tweede Kamer heeft dit plan gebruikt als basis voor de op 26 maart jl. aanvaarde motie Koppejan c.s. Daarmee  garanderen palingvissers dat gegarandeerd een extra hoeveelheid van 157.000 kilo volwassen aal in zee zou worden uitgezet.

In een brief aan de Tweede Kamer van 14 juli j.l. geeft minister Verburg aan dat zij, naar aanleiding van een advies van de organisatie van internationale marine biologen (ICES) en een gesprek met Europees Commissaris Borg, heeft besloten het aalherstelplan van de Nederlandse binnenvissers niet te verdedigen. In plaats daarvan wil zij alsnog een vangstverbod van drie maanden instellen.

De argumentatie die Verburg nu aanvoert om de motie Koppejan c.s. niet uit te voeren is zwak. En dat terwijl deze minister in andere situaties, zoals bij de problemen tussen mosselvissers en natuurorganisaties in het Waddengebied, wel degelijk alles uit de kast wist te halen om een oplossing te bereiken.

Als een sector beslist niet wil meewerken aan het herstel van een vispopulatie, dan is denkbaar dat een minister ten einde raad het desastreuze middel vangstverbod uit de kast haalt. Hier is de situatie juist andersom. De sector heeft, aangemoedigd en gesteund door de meerderheid van Tweede Kamer, zelf het voortouw genomen.

De wijze waarop de minister van LNV met Brussel heeft onderhandeld, roept volgens de palingvissers veel vragen op. Heeft zij werkelijk het unieke aansprekende plan van haar eigen visserijsector met verve verdedigd, of gebruikt zij het ICES-advies en het persoonlijk gesprek dat zij met Eurocommissaris Borg heeft gevoerd, om terug te vallen op haar 'oorspronkelijke' plan van het vangstverbod?

Van belang is dat de uiteindelijke beoordeling van het nu door Verburg gewijzigde plan pas zal plaatsvinden in de tweede helft van september a.s. Er is dus nog ruimte om bij de Europese Commissie te pleiten voor een effectief en controleerbaar herstel van de palingstand middels het vangen van 157.000 kilo volwassen paling en deze uit te zetten in zee, waar ze zich kunnen voortplanten.

Gezien de uitzichtloze situatie waarin de Nederlandse palingvissers terecht dreigen te komen door het besluit van minister Verburg, doen zij een klemmend beroep op premier Balkenende om in deze een bemiddelende rol te vervullen.

 
<< Start < 11 > >>

Nieuws DUPAN

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.


Schuttevaer

Schuttevaer - RSS
						Schuttevaer - RSS